Componenta Consiliului local 2020

Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Comuna Roata de Jos are un număr de 15 consilieri locali, aleși prin vot secret în luna octombrie 2020.

Componența Consiliului Local

Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Comuna Roata de Jos are un număr de 15 consilieri locali, aleși prin vot secret în luna iunie 2016.


Comisiile de specialitate

După constituire, Consiliul Local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Comisiile de specialitate se află în subordinea Consiliului Local al comunei Roata De Jos.

Lista comisiilor de specialitate:

 • Comisia economică, dezvoltare regională, integrare europeană, amenajarea teritoriului, urbanism și investiții

  Componență:

  1. Dl. IORGA CĂLIN (PNL) – președinte de comisie
  2. Dl. DRAGNE LAURENTIU MARIAN (PSD) – membru
  3. Dl. BOTOROAGA DANIEL CONSTANTIN (PNL) – membru
  4. Dl. DRAGNE VALENTIN (PNL) – membru
  5. Dl. STAN STELU (PSD) – membru
  6. Dl. PARASCA FLORIN (PSD) – membru
  7. Dl. PĂUN TIBERIU (PNL) – secretar de comisie și membru.
 • Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură și protecție socială

  Componență:

  1. Dl. CĂLIN ANGHELIN (PNL) – președinte
  2. Dl. VOICU ROMICĂ MARIAN (PSD) – membru
  3. Dl. PRUNA ION (PSD) – membru
  4. Dl. TURCU GEORGEL AUREL (PNL) – membru
  5. Dl. MOROCAN CONSTANTIN DANIEL (PNL) – secretar și membru.
 • Comisia juridică și apărarea ordinei publice

  Componență:

  1. Dl. VOICU ION (PSD) – președinte
  2. Dl. MOISE DUMITRU (PNL) – membru
  3. DL. MIROIU MARIN (PNL)– secretar si membru.

Rolul Consiliului Local

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative şi primarii, ca autorităţi executive.

Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.

Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Consiliul Local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.


 • Cadrul juridic care reglementează statutul și activitatea consilierilor locali

  • Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr. 393/2004 a statutului aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea  Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
 • Atribuțiile generale ale consilierilor locali

  • participă la dezbateri si vot in sedințele comisiilor de specialitate din care fac parte
  • participă la dezbateri si vot in sedințele consiliului local
  • acorda audiențe cetățenilor
  • îndeplineşte misiuni oficiale
  • reprezintă consiliul local în baza unei împuterniciri date în acest sens;
  • îndeplineşte funcţia de preşedinte de şedinţă

  Preşedinţia şedinţelor ordinare este asigurată lunar, de către fiecare consilier, în ordine alfabetică. În situaţia în care, în luna în curs sunt convocate şedinţe extraordinare sau de îndată, acestea sunt prezidate de preşedintele de şedinţă din luna respectivă;

  Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

  • conduce şedinţele consiliului local ;
  • supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
  • semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal; dacă preşedintele de şedinţă
  • lipseşte sau refuză să semneze hotărârile adoptate sau procesul verbal de şedinţă, acestea se vor semna de 3 consilieri ;
  • asigură menţinerea ordinii, respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor şi supraveghează prezenţa consilierilor în sală pe întreaga durată a şedinţei
  • supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
  • aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de Legea Statutului Aleşilor Locali în asemenea situaţii, sancţiunile prevăzute de regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni;
  • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date de Consiliul local;

Atribuțiile Consiliului Local

Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuţii:

 • atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
 • atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
 • atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
 • atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
 • atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

Descarcă fișiere atașate

 Descarca lista completă a atribuțiilor Consiliului Local


Proiecte de hotărâre ale consiuliului local

Mai jos veți găsi ultimele proiecte de hotărâre ale Consiliului Local Roata de Jos.


Hotărâri ale Consiliului Local aflate în dezbatere publică

Momentan nu sunt hotărâri ale Consiliului Local aflate în dezbatere publică.


Hotărârile Consiliului Local (HCL)

Mai jos găsiți ultimele Hotărâri ale Consiliului Local Roata de Jos.


Ședințele Consiliului Local

Mai jos veți găsi ultimele procese verbale ale Ședințelor Consiliului Local Roata de Jos.