Servicii oferite publicului

Documentele se depun la biroul de taxe și impozite din cadrul Primăriei, Strada Republicii, nr. 65, Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu. Pentru informații puteți suna la telefon 0246.266.115.

 • În cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri, care să ateste  veridicitatea și/sau să clarifice unele stări de fapt.
 • Toate documentele prezentate în fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul.
 • Limba oficială în administrația fiscală este limbă română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, organele fiscale vor solicita că acestea să fie însoțite de traduceri în limbă română certificate de traducători autorizați.
 • Înscrierea în evidențele fiscale a unei clădiri

  Acte necesare:

  1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă aflate în proprietatea  persoanelor juridice, Anexa nr. 2,  Model 2016 ITL 002 (formular tipizat- 2 exemplare originale);
  2. Actul de dobândire al clădirii, ce poate fi: contract de vânzare-cumpărare,  contract de schimb, act de donație, act de dâre în plată, act de adjudecare,  hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă  și executorie, după caz, act  adițional la actul constitutiv al contribuabilului, protocol de predare-primire, în cazul fuziunilor/divizărilor: Certificatul de înregistrare mențiuni, etc , (fotocopie- 2 exemplare);
  3. Declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să reiasă faptul că toate cheltuielile  atribuibile direct investiției  se regăsesc în valoarea declarată  organului fiscal (original);

  *În situația în care lucrările  efectuate ce au modificat masă impozabilă, nu au necesitat emiterea unei  autorizații de construire, se depune o declarație  pe propria răspundere,  cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să  reiasă această situație de fapt, însoțită de documentele contabile justificative  (original);

  1. Balanța de verificare aferentă lunii înregistrării în evidența contabilă, a modificării valorii de impunere a clădirii, însoțită de fișa contului  corespunzător(original);  Contract  de leasing financiar și/sau contract de novație, în cazul contribuabililor care au calitatea de locatar, însoțit de raportul de evaluare și de procesul verbal de predare-primire sau orice  alt document similar acestuia (fotocopie);
  2. Documentul prin care se atribuie în concesiune /închiriere /administrare/ folosință o clădire, proprietate publică sau privată a statului, ori a unităților  administrativ-teritoriale, (fotocopie) însoțit de Adeverință  eliberată de instituția ce  deține clădirea, din care să reiasă valoarea  clădirii / spațiului din clădire deținut în folosință precum și data reevaluărilor aferente clădirii ce  face obiectul declarării, pentru întreagă perioadă de derulare a  contractului / contractelor de închiriere / concesionare (fotocopie);
  3. Codul unic de înregistrare (fotocopie);
 • Înscrierea în evidențele fiscale a unui teren

  Acte necesare:

  1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren în cazul persoanelor juridice, Anexa nr. 4, Model 2016 ITL 004 (formular tipizat- 2 exemplare originale);
  2. Actul de dobândire, în formă autentică, ce poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, act de donație, act de dare în plată, act de adjudecare, hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă / definitivă și executorie, după caz, act adițional la actul constitutiv al contribuabilului, Certificatul de înregistrare mențiuni, etc. (fotocopie- 2 exemplare);
  3. Contract de leasing financiar și/sau contract de novație, în cazul contribuabililor, care au calitatea de locatar, însoțit de raportul de evaluare și de procesul verbal de predare-primire sau orice alt document similar acestuia (fotocopie);
  4. Documentul prin care se atribuie în concesiune / închiriere / administrare / folosință o clădire, proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ- teritoriale (fotocopie);
  5. Fișa corpului de proprietate / fișa bunului imobil (fotocopie);
  6. Adeverință, eliberată de compartimentul agricol, referitoare la categoria de folosință a terenului, după caz (fotocopie);
  7. Codul unic de înregistrare (fotocopie);
 • Modificarea în evidențele fiscale a valorii de impunere a unei clădiri

  Acte necesare:

  1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, Anexa nr. 2, Model 2016 ITL 002 (formular tipizat- 2 exemplare originale);
  2. Raportul de reevaluare, întocmit de expert A.N.E.V.A.R., însoțit de dovadă că rezultatele evaluării au fost înregistrate în bază de date, cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, gestionată de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) (fotocopie);
  3. Hotărârea adunării generale a acționarilor/decizia asociatului unic, privind aprobarea înregistrării în evidența contabilă, a rezultatului raportului de evaluare, după caz (fotocopie);
  4. Balanța de verificare aferentă lunii înregistrării în evidența contabilă a valorii rezultate în urmă raportului de evaluare, însoțită de fișa contului corespunzător (original);
   * În cazul executării unor lucrări de modernizare /desființare parțială sau totală a unei clădiri / părți din clădire, ce au necesitat emiterea unei autorizații de construire;
  5. Declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să reiasă faptul că toate cheltuielile atribuite direct investiției, se regăsesc în valoarea declarată organului fiscal (original);
   * În situația în care lucrările efectuate ce au modificat masă impozabila, nu au necesitat emiterea unei autorizații de construire, se depune o declaratie pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să reiasă această situație de fapt, însoțită de Contract de prestări servicii, încheiat cu constructorul/ antreprenorul/furnizorul, proces verbal de recepție/la terminarea lucrărilor /de punere în funcțiune etc., semnat cu constructorul /antreprenorul /furnizorul etc., ce servește drept document de înregistrare în evidența operativă și în contabilitate, în cazul în care lucrările de modernizare nu au fost efectuate în regie proprie (fotocopie);
  6. Balanța de verificare, aferentă lunii înregistrării în evidența contabilă, a modificării valorii de impunere a clădirii, însoțită de fișa contului corespunzător (original);
  7. Bilanț contabil, aferent exercițiilor financiare precedente, înregistrat la A.N.A.F., în situația în care modificarea valorii de impunere a clădirii a fost efectuată în ultimii cinci ani fiscali precedenți anului în curs (fotocopie);
  8. Codul unic de înregistrare (fotocopie);
 • Scoaterea din evidențele fiscale a unui imobil (clădire și teren)

  Acte necesare:

  1. Cerere prin care se solicită încetarea de pe rolul fiscal a imobilului (2 exemplare originale);
  2. Actul prin care s-a transmis/pierdut dreptul de proprietate/folosință al bunului, ce poate fi: contract de vânzare- cumpărare, contract de schimb, act de donație, act de dare în plată, act de adjudecare, hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă /definitivă și executorie, după caz, act adițional la actul constitutiv al contribuabilului, Certificatul de înregistrare mențiuni,
  3. Autorizația de desființare, însoțită de procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor în situația desființărilor clădirilor, rezilierile contractelor de leasing financiar și/sau contractele de novație, însoțite de procesul verbal de predare-primire sau orice alt document similar acestuia, etc, (fotocopie -în 2 exemplare);
  4. Balanța de verificare aferentă lunii înregistrării în evidența contabilă a scoaterii din evidența fiscală a valorii de impunere a clădirii/terenului, însoțită de fișa contului corespunzător (original);
  5. Codul unic de înregistrare (fotocopie);
 • Înscrierea în evidențele fiscale a unui mijloc de transport și mijloacelor de transport marfă cu masă maximă autorizată de peste 12 tone

  Acte necesare:

  1. Declarație fiscală pentru stabiliea impozitului / taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice / persoanelor juridice Anexa nr. 5, Model 2016 ITL 005 sau- Declarație fiscală pentru stabiliea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizata de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice / persoanelor juridice Anexa nr. 6, Model 2016 ITL 006 (formular tipizat- 2 exemplare originale);
  2. Actul de dobândire al mijlocului de transport (contract de vânzare- cumpărare, contract de schimb, factură, act de donație, hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă /definitivă și executorie, act adițional la actul constitutiv al contribuabilului, protocol de predare-primire, etc (fotocopie);
  3. Cartea de identitate a vehiculului;
  4. Contract de leasing financiar și/sau contract de novație/cesiune, însoțit de procesul verbal de predare-primire sau orice alt document similar acestuia, în cazul contribuabililor care au calitatea de locatar (fotocopie);
  5. Certificat de atestare fiscală, emis pe numele vânzătorului/fostului utilizator, de către compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale competențe, cu excepția mijloacelor de transport dobândite din străinătate (original);
  6. Adeverință, eliberată de Regia Autonomă Registrul Auto Român, care atesta sistemul de suspensie în cazul mijloacelelor de transport cu masă totală autorizata de peste 12 tone (fotocopie);
  7. Codul unic de înregistrare (fotocopie);
 • Schimbarea în evidențele fiscale, a încadrării din locatar în proprietar, în cazul finalizării contractelor de leasing financiar cu trasferul proprietății bunului ce face obiectul acestora, pentru mijloacele de transport și mijloacelor de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 12 tone

  Acte necesare:

  1. Adresă tip (2 exemplare originale);
  2. Factură cu valoarea reziduală, având menționate datele de identificare ale mijlocului de transport, în cazul finalizării contractelor de leasing financiar cu trasferul proprietății bunului ce face obiectul acestora (fotocopie);
  3. Fișa de înmatriculare (original);
 • Încetarea din evidențele fiscale a unui mijloc de transport, întocmit după data emiterii / eliberării certificatului de atestare fiscală, eliberat în vederea înstrăinării bunului

  Acte necesare:

  1. Declarația pentru scoaterea din evidența a mijloacelor de transport Model 2009 ITL 027 (formular tipizat- 2 exemplare originale);
  2. Actul de înstrăinare (contract de vânzare – cumpărare, contract de schimb, factură, act de donație, hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă /definitivă și executorie, act adițional la actul constitutiv al contribuabilului, protocol de predare primire, contract de leasing financiar, contract de novație/cesiune, însoțit de procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, în cazul contribuabililor care au calitatea de locatar, etc (fotocopie);
  3. Cartea de identitate a vehiculului;
  4. Fișa de înmatriculare (original);
  5. Codul unic de înregistrare (fotocopie);
 • Transferul mijloacelor de transport ca urmare a schimbării sediului social

  Acte necesare:

  1. Cerere de transfer (2 exemplare);
  2. Hotărârea adunării generale a asociaților și/sau decizia asociatului unic înscris ce a fost depus la Oficiul Național al Registrului Comerțului privitor la schimbarea de sediu / denumire (fotocopie-2 exemplare);
  3. Rezoluția pronunțată în ședința publică prin care se admite cererea referitoare la schimbarea de sediu și se dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor cu privire la schimbarea sediului/denumirii (fotocopie- 2 exemplare);
  4. Certificat de înregistrare mențiuni eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu (fotocopie-2 exemplare);
  5. Certificat de înregistrare pentru noul sediu (fotocopie- 2 exemplare);

  Cărțile de identitate ale vehiculelor ce fac obiectul transferului de dosar (fotocopie-2 exemplare);

   Încetarea  mijloacelor de transport din evidența fiscală se efectuează sub condiția transmiterii Confirmării  de primire a dosarului de transfer  de către organul fiscal cu competență  teritorial- administrativă unde se găsește noul sediu al  contribuabilului. 

 • Schimbarea sediului social / denumirii contribuabilului persoană juridică

  Acte necesare:

  1. Adresă tip (2 exemplare);
  2. Hotărârea adunării generale a asociaților și/sau decizia asociatului unic, înscris ce a fost depus la Oficiul Național al Registrului Comerțului, privitor la schimbarea de sediu / denumire (fotocopie);
  3. Rezoluția pronunțată în ședința publică, prin care se admite cererea referitoare la schimbarea de sediu și se dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor cu privire la schimbarea sediului/denumirii (fotocopie);
  4. Certificat de înregistrare mențiuni, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu (fotocopie);
  5. Certificat de înregistrare pentru noul sediu / nouă denumire (fotocopie);
 • Stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

  Acte necesare:

  1. Declarația fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate Anexa nr. 15, Model 2016 ITL 015 (formular tipizat- 2 exemplare originale);
  2. Documente justificative sau după caz declarație pe propria răspundere , cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să rezulte amplasarea structurii de afișaj la o data certă și dimensiunile structurii de afișaj, ce face obiectul taxării (fotocopie/original după caz);
  3. Aviz/autorizație de amplasare structură de afișaj (fotocopie);
  4. Autorizația de Construire (în situația în care amplasarea structurii de afișaj a necesitat emiterea unei autorizații de construire), însoțită de Memoriul tehnic și/sau de Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau procesul verbal de predare- primire / amplasare, după caz (fotocopie);
 • Eliberarea istoricului de rol fiscal

  Acte necesare:

  1. Adresă tip (2 exemplare);
  2. Documentul care atesta calitatea solicitantului (fotocopie);
 • Eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local

  Acte necesare:

  1. Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala – Model 2016 ITL 012 );
  2. Ultima balanță întocmită  (cu analitic la contul 212), cu mențiunea valorii de impunere a imobilelor de pe raza comunei Roata de Jos.
  3. Împuternicire pentru persoana desemnată să reprezinte interesele societății in relația cu compartimentul de impozite și taxe locale;
  4. Copie xerox a actului de identitate a persoanei ce reprezintă interesele societății in relația cu compartimentul de impozite și taxe locale;