Beneficiile de asistență socială sunt ajutoare bănești acordate de stat în anumite situații persoanelor sau familiilor, pe o perioadă determinată de timp.

Acte doveditoare pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentului de inserție

 1. Copie contract de muncă;
 2. Act adițional de prelungire numai dacă contractul de muncă este pe perioadă determinată;
 3. Decizie de suspendare activitate (pentru persoanele care solicită Îndemnizație creștere copil);
 4. Adeverință de angajat activ(pentru persoanele care solicită stimulent);
 5. Adeverință de la angajator cu venitul net realizat pe 12 luni în ultimele 24 de luni de la data nașterii copilului;
 6. Adeverință privind stagiul de cotizare eliberată de Casa de Pensii aflată pe raza judetului în care are sediul angajatorul;
 7. Copii după actele de identitate (Carte de identitate mama, Carte de identitate tata, Certificat de nastere copil);
 8. Anchetă socială dacă părinții nu sunt căsătoriți;
 9. Declarația celuilalt părinte completată cu datele personale și obligatoriu completat punctul „D”;
 10. Cererea trebuie datată și semnată de către solicitant precum și certificată de Primar.

Cine poate solicita beneficii de asistență socială

 1. Familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani.
 2. Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, străini şi apatrizi
 3. Persoanele care au în întreţinere un copil nou născut
 4. Familiile care au copii în vârstă de până la 18 ani, copii născuţi în străinătate sau ai căror părinţi lucrează în străinătate
 5. Copiii încadraţi în grad de handicap.

Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească cineva ca să poată apela aceste beneficii

 1. Familia trebuie să locuiască împreună, pe raza comunei Roata de Jos, venitul net mediu lunar pe membru de familie să se situeze sub 530 lei, copiii de vârstă şcolară să frecventeze fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, familia nu are în proprietate/ folosinţă nici unul din bunurile cuprinse în lista bunurilor ce duc la excluderea acestui beneficiu de asistenţă socială.
 2. Veniturile nete ale familiei  să fie mai mici decât  nivelul lunar al venitului minim garantat raportat la indicatorul social de referinţă, acesta acordându-se ca diferenţă între aceste venituri. Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista de mai jos, nu beneficiază de ajutor social.

Care sunt paşii care trebuie urmaţi pentru obținerea beneficiilor?

 1. Depunerea cererii pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială.
 2. Cererea se înregistrează în registrul special.
 3. Informarea beneficiarului asupra obligaţiilor ce îi revin pentru menţinerea dreptului acordat.
 4. Efectuarea anchetei sociale în termenul prevăzut de lege
 5. Comunicarea dispoziţiei de acordare a dreptului sau respingere a cererii către solicitant
 6. Solicitările se depun direct de către beneficiar. În cazul familiei monoparentale care are copii în întreţinere, ce nu au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au capacitate deplină de exerciţiu solicitarea se face de către reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.

Timpul de soluționare al solicitărilor

În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare se va efectua evaluarea socio-economică, prin ancheta socială, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii.

În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale se comunică solicitanţilor dispoziţia de acordare a dreptului sau respingerea cererii.

Dreptul la alocaţiei se acordă începând cu luna depunerii cererii iar plata alocaţiei se asigură de către agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială Giurgiu.

Cererile pentru acordarea ajutorului social se depun de către reprezentantul familiei /persoana singură, la compartimentul Asistență Socială şi se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării.


Urmărirea termenului de primire a  dispoziţiei de acordare a dreptului sau respingerea cereii.

Solicitantul are dreptul de a solicita clarificări printr-una dintre modalităţile de apelare a serviciului prezentate sau de a sesiza structurile ierarhice superioare cu privire la orice nemulţumire legată de modul, termenul sau forma în care i-au parvenit informaţiile solicitate.

În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale se comunică solicitanţilor dispoziţia de acordare a dreptului sau respingerea cererii.

Dreptul la alocaţie pentru sustinerea familiei se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii iar plata alocaţiei se asigură de către agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială Giurgiu. Soluţionarea cererii se face în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii iar dispoziţia scrisă a primarului, se comunică  prin poşta solicitantului în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.


Unde se depune solicitarea/actele

Compartimentul de Asistenţă Socială, Primaria Roata de Jos.


Programul de depunere a documentelor:

Luni – Vineri 8:00 -16:00


Unde se pot solicita mai multe informaţii:

Compartimentul de Asistenţă Socială
Adresa: Sediul Primăriei Roata de Jos, Strada Republicii, nr. 65, Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu
Telefon: 0246.266.115

Notă: Toate documentele,  formularele, cererile tip  de care are nevoie solicitantul pot fi ridicate de la Compartimentul de Asistenţă Socială.