Prezentarea serviciului Registrul Agricol

Registrul agricol este un document oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind: componenţa gospodariei/exploataţiei agricole, terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele, pădurile proprietate publică/privată identificate în raport cu grupa funcţională şi vârsta, modul de utilizare a suprafeţelor agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere şi solarii şi suprafaţa cultivată cu legume în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameistile, suprafeţele efectiv irigate în câmp, animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate,imobilul de locuit si anexelor gospodaresti precum si terenul aferent acestora.


Unde se depun actele

Actele se depun la Compartimentul Registrul Agricol
Adresa: Primăria Roata de Jos, Strada Republicii, nr. 65, Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu


Program cu publicul

Luni – Vineri   8:00 -16:00
Pentru mai multe informații contactați Compatimentul Registrul Agricol.


Servicii oferite publicului

 • Înscrierea în Registrul Agricol

  Cine poate solicita acest serviciu

  Orice persoană fizică şi juridică ce deţine în proprietate sau în arendă terenuri agricole, terenuri forestiere, animale, păsări şi albine sau de către persoanele juridice care au ca obiect de activitate creşterea animalelor sau cultivarea pământului pe teritoriul comunei Roata de Jos.

  Solicitarea o poate face capul gospodăriei sau oricare alt membru major din familie.


  Pașii ce trebuie urmați

  Pentru înscrierea în Registul Agricol se parcurg următorii pași:

  1. Prezentarea la sediul Registrului Agricol

  Persoana care dorește înscrierea în Registrul Agricol se prezintă la registrul agricol cu actele doveditoare pentru a putea fi înscris în registrul agricol.

  2. Înscrierea în Registrul Agricol

  Soluţionarea solicitării se face imediat, odată cu înscrierea datelor în registrul agricol


  Acte necesare

  1. Actele doveditoare privind proprietatea sau arenda proprietăților respective.

 • Certificat de atestare a edificării construcției

  Acte necesare

  1. Cerere;
  2. Dovadă de achitare a taxei de 10 lei;
  3. Documentaţie cadastrală ( planuri de amplasament şi delimitare, plan releveu-după caz, inventar de coordonate în sistemul naţional de referinţă);
  4. Autorizaţie de construire, după caz;
  5. Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construire, după caz;
  6. Sentinţă civilă rămasă definitivă, după caz;
  7. Alte acte justificative, după caz.
 • Obținerea avizului necesar vânzării terenurilor agricole din extravilan

  Acte necesare

  1. Cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model ANEXA 1A);
  2. Oferta de vânzare teren (model ANEXA 1B);
  3. Copie CI/BI pentru persoană fizică;
  4. Copie certificat constatator de la ORC în cazul persoanei juridice;
  5. Copie legalizată de notarul public sau certificată pt. conformitate de funcționarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare;
  6. Extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei, însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate „Stereografic 1970”, în condițiile în care terenul este întabulat;
  7. Certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
  8. Alte documente doveditoare, după caz.

  Descarcă fișiere atașate

  Anexa 1A – Cerere afisare oferta de vanzare teren extravilan fizice si juridice

  Anexa 1B -Oferta de vanzare teren_formular pentru persoane fizice si juridice

   Anexa 1D – Formular pentru persoane fizice si juridice – acceptare oferta

 • Punerea în posesie și ridicarea titlului de proprietate

  În urma Hotărârii Consiliului Judeţean de admitere, se va face punerea în posesie și întocmirea titlului de proprietate.

  Cine poate solicita acest serviciu

  Solicitarea o poate face cetăţeanul indreptatit.


  Pașii ce trebuie urmați

  Pentru Punere în posesie și ridicare Titlu de Proprietate se vor parcurge următorii pași:

  1. Prezentarea la sediul Registrului Agricol
  Cetăţeanul se va prezenta la Biroul Fond Funciar și Registrul Agricol cu hotărârea primită şi va fi programat pentru deplasarea în teren, pentru măsurători.se verifica evidentele vechi.

  2. Întocmirea procesului verbal de punere în posesie
  În urma măsurătorilor se va întocmi procesul verbal de punere în posesie, pe care cetățeanul îl va semna.

  3. Scrierea titlului de proprietate
  Procesul verbal de punere în posesie este trimis la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (O.C.P.I.) pentru scrierea titlurilor de proprietate.

  4. Ridicarea titlului de proprietate.
  Ridicarea titlurilor de proprietate de la O.C.P.I. se face de către reprezentantul desemnat pentru acest scop. Titlurile de proprietate sunt aduse la Serviciul Agricol, unde sunt înregistrate într-un registru special pentru a fi înmânate titularului sau mostenitorilor pe baza cărţii de identitate.

  Pentru a știi dacă titlul de proprietate se poate ridica, cetăţeanul se poate informa telefonic. Dacă titlul este deja la Biroul Fond Funciar si Registru Agricol, cetăţeanul se va prezenta personal , având asupra sa cartea de identitate .


  Acte necesare

  1. Hotărârea Consiliului Judeţean de admitere
  2. Actul de identitate
 • Solicitarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

  Atestat de producător reprezintă documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică.

  Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

  Cine poate solicita aceste documente

  Atestatul de producător și carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pot fi solicitate de orice persoană care este înscrisă în Registrul Agricol şi care este producător de legume, fructe, flori sau produse animaliere.


  Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unui atestat de producător

  1. Cetăţeanul se prezintă la Compartimentul Registrul Agricol unde va completa o cerere tip insoțită de taxa 80 de RON cu produsele şi cantităţile pentru care solicită atestatul de producător.

  Cererea va fi însoțită de avizul consultativ al unui inginer desemnat de Directia Agricolă Giurgiu pentru verificări.

  2. Constatarea în teritoriu

  În termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii va fi vizitat de consilierul de specialitate pentru a constata existenţa culturii sau a animalelor şi a evalua cantităţile de produse care sunt menţionate în cerere de solicitant.

  Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

  1. Cetăţeanul se prezintă la compartimentul Registrul Agricol unde va completa o cerere și va face dovada existenţei atestatului de producător.

  2. Constatarea în teritoriu.După verificarea existenţei atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării se emite carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.

  Soluționare și eliberare Certificat de Producător

  După deplasarea în teren şi constatarea existenţei produselor pentru care solicită atestatul de producător.

  Soluționare și eliberare Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

  În termen de 5 zile de la depunerea cererii, cetăţeanul îşi poate ridica carnetul de comercializare de la compartimentul Registrul Agricol


  Acte necesare pentru eliberarea atestatului de producător:

  1. Cerere tip
  2. Avizul consultativ al persoanei desemnate de directia agricola
  3. Chitanţă în valoare de 80 lei plătită la casieria Primăriei Roata de Jos.

  Acte necesare pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol:

  1. Cerere
  2. Dovada deținerii atestatului de producător

  Pentru mai multe informații contactați compatimentul Registrul Agricol.