Prezentarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Roata de Jos gestionează întreaga activitate a actelor şi faptelor de stare civilă şi îndrumă activitatea de punere în legalitate a cetăţenilor pe linie de evidenţă a persoanelor.

Subordonare

Serviciul Public Comunitar Evidență a Persoanelor este subordonat Consiliului Local al Comunei Roata de Jos.


Atribuții principale

 1. Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Roata de Jos.
 2. Evidenţa persoanelor
 3. Eliberarea cărţilor de identitate pentru cetăţenii comunei şi localitățile arondate: Comunele Mîrșa și Bucșani cu satele aferente.

În atenția cetățenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidență a persoanelor

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor.

În situaţia în care solicitantul nu se află în tară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul.

În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.
Informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.

Pentru toate serviciile publice oferite mai jos, dovada adresei de domiciliu se poate face cu următoarele documente:

 1. Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia româna în vigoare: contract de vânzare/cumpărare, contract de întreţinere, certificat de moştenitor, contract de comodat, de donaţie, schimb de locuinţe, de închiriere, extras CF, hotărâre judecătorească, etc.;
 2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul din documentele prevăzute la punctul 1;
 3. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la punctele 1 și 2 . Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă și se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
 4. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul său, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie, pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane, este necesară prezenta ambilor proprietari în vederea luării consimţământului de primire în spaţiu.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi data în fata lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.


Program preluare acte: Luni – Vineri 08:00-13:00

Program eliberare acte: Luni – Vineri 13:00-16:00


Persoana responsabilă: Morocan Iulian Ionut

Audiențele se fac în fiecare Marți între orele 10:00 – 12:00.


Contact

Persoana responsabilă :Morocan Iulian Ionut
Adresa: Primăria Roata de Jos, Strada Republicii, nr. 65, Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu
Telefon: 0246.266.288


Servicii oferite publicului:

 • Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

  Acte necesare

  1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate că urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;(se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidentă)
  2. Certificatul de naștere, original și copie;
  3. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
  4. Hotărarea judecatorească definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
  5. Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
  6. Certificatele de naștere ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani original și copie;
  7. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
  8. Pașaportul românesc valabil sau expirat, ori Certificatul constatator privind dobândirea cetăteniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie; pentru pașaport sunt necesare filă informatizată și filele destinate aplicării vizelor și ștampilelor autoritătilor de frontieră, original și copie;
  9. Actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritătile străine: pentru pașaport sunt necesare copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră;
  10. Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate-7 lei;
  11. Timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru-5 lei;

  În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie, pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane, este necesară prezenţa ambilor proprietari în vederea luării consimţământului de primire în spaţiu.

 • Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

  Acte necesare

  1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate;(se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidentă)
  2. Certificatul de naștere, original și copie;
  3. Documentul cu care se face dovadă adresei de domiciliu, original și copie;
  4. Declarația unuia dintre părinti ori a unei ierte persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografía atașată cererii, aparține solicitantului;
  5. Fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau reședința al solicitantului;
  6. Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate-de 7 lei;

  Cetătenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respective.

  Declaraţia de primire în spaţiu poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a poliţistului de siguranţa publica, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

 • Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului

  Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează doar titularilor.

  În situaţia în care solicitantul nu se afla în ţară, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se afla solicitantul. în cuprinsul procurii este necesar sa se regasească referirea expresă la obiectul mandatului.

  Acte necesare

  1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate;(se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidentă)
  2. Certificatul de naștere, original și copie;
  3. Actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
  4. Certificatul de naștere, original și copie;
  5. Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
  6. Hotărarea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
  7. Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
  8. Certificatele de naștere ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani, original și copie;
  9. Documentul cu care se face dovadă adresei de domiciliu, original și copie;
  10. Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate-7 lei;
  – În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie, pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane, este necesară prezența ambilor proprietari în vederea luării consimţământului de primire în spaţiu.
  – Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenta lucrătorului de evidență a persoanelor.
  – În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenta poliţistului de la postul de poliție, pentru mediul rural.
 • Eiberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

  În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate, cetăţenii sunt obligaţi să solicite în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile de mai sus, Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor care arondează localitatea de domiciliu, eliberarea unei noi cărţi de identitate.

  Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează doar titularilor. In situaţia în care solicitantul nu se afla în tara, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul în care se afla solicitantul. In cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.

  Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei la 80 lei.

  Acte necesare

  1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate, (se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență);
  2. Actul de identitate și cartea de alegător în cazul deteriorării;
  3. Certificatul de naștere original și copie;
  4. Certificatul de căsătorie dacă este cazul, original și copie;
  5. Hotărarea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
  6. Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
  7. Certificatele de naștere ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani, original și copie;
  8. Documentul cu care se face dovadă adresei de domiciliusu după caz, cel cu care se face dovadă adresei de reședință, original și copie;
  9. Dovadă eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul dacă este cazul;
  10. Un document emis de instituții sau autorități publice – pașaport, cartea de alegător, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituții de invățământ, cu fotografie de data recentă, original și copie;
  11. Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate-7 lei;

  În situaţia în care solicitantul nu se afla în țară, mandatarul va prezenta procura pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. In cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea
  expresa la obiectul mandatului .

  Mandatarul se va legitima cu actul de identitate în original si copie. Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei si a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original si copie.

 • Eliberarea actului de identitate ia împlinirea vârstei de 14 ani

  În conformitate cu art.15, alin 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97 din 14 iulie 2005,republicată, privim evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor care arondează localitatea de domiciliu, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

  Termenul de valabilitate al cărţii de identitate pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani este de 4 ani. Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează doar titulari lor/împutemiciţilor.

  Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei la 80 lei.

  Acte necesare

  1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal (se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență);
  2. Certificatul de naștere al minorului, original și copie;
  3. Actul de identitate al unuia dintre părinti sau al reprezentantului legal;
  4. Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovadă adresei de domiciliu. original și copie;
  5. Certificatul de căsătorie al părintilor sau, după caz,hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, în cazul în care părintii sunt divorțați, în original și copie;
  6. Chitanța reprezentând contravaloarea cărtii de identitate-7 lei;

  În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui caruia i-a fost încredinţat, din care sa rezulte ca este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

  Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie sa fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatica a României din statul în care acesta se află.

  Cetățenii români aflaţi în străinătate -CRDS- pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

 • Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

  Reședința este acolo unde persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu. Menţiunea de stabilire a reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an.

  Acte necesare

  1. Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, (se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență)
  2. Actul de identitate al solicitantului în original;
  3. Documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
  4. Declarația găzduitorului.
  5. După caz, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ, certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie.
 • Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România

  Acte necesare

  1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România;(se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență)
  2. Pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file ale pașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
  3. Certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
  4. Hotărarea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz;
  5. Dovadă adresei de reședință din România;
  6. Două fotografii mărimea 3×4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
  7. Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii -1 leu;
  8. Timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru-5 lei.
 • Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate

  Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de SPCLEP si nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.

  Acte necesare

  1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate(se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență);
  2. 3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;
  3. Documentele pe care solicitantul le poate prezența, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovadă numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetăteniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reședința, original și copie;
  4. Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii -1 leu;
 • Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române

  Acte necesare

  1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate, (se distribuie în mod gratuit la ghişeul serviciului de evidenţă)
  2. Certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei române, eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original si 2 copii.În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani si nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atesta dobândirea cetăţeniei de catre unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei catre Ministerul Justiţiei;
  3. Certificatele de stare civila ale solicitantului, naştere si căsătorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu vârsta mai mica de 14 ani, care dobândesc cetatenia româna împreună cu părinţii, original și copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);
  4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
  5. Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original si copie;
 • Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

  Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor care arondează localitatea de domiciliu, eliberarea unei noi cărţi de identitate.

  Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează doar titularilor. In situaţia în care solicitantul nu se afla în tara, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul în care se afla solicitantul. în cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.

  Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei la 80 lei.

  Acte necesare

  1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate (se distribuie în mod gratuit la ghișeul serviciului de evidență);
  2. Actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
  3. Certificatul de naștere, original și copie;
  4. Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
  5. Hotărarea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
  6. Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
  7. Certificatele de naștere ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani. original și copie;
  8. Documentul cu care se face dovadă adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
  9. Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate-7 lei;

  În cazul modificării numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum si în situaţia schimbării sexului, se prezintă si hotărârea judecătoreasca ramasa definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza caruia s-au modificat datele de stare civilă.

  În situaţia în care solicitantul nu se află în țară, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicată fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se afla solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului
  .Mandatarul se va legitima cu actul de identitate în original și copie. Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei si a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original si copie.