Servicii oferite publicului

Aducem la cunoștință contribuabililor persoane fizice că, în cazul schimbării domiciliului, au obligația de a depune o fotocopie de pe noua carte de identitate la organul fiscal, în termen de 30 de zile.
 • Înscrierea în evidențele fiscale a unui mijloc de transport

  Acte necesare:

  1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice – model 2016 ITL 005;
  2. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice- model 2016 ITL 006 ;
  3. Actul de dobândire al mijlocului de transport în copie certificată în conformitate cu originalul: contract de vânzare – cumpărare ( 3 exemplare originale); act de donație; contract de leasing și proces verbal de predare – primire; contract de novație; factură fiscală; factură finalizare leasing; certificat de moștenitor; hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri din care să reiasă calitatea de proprietar al mijlocului de transport rămase definitive și irevocabile/definitive și executorii; actul de dobândire tradus și legalizat în limbă română în cazul unui mijloc de transport pe apa este necesar să se anexeze și documentul de înregistrare la autoritatea năvală română;
  4. Cartea de identitate a vehiculului eliberată de R.A.R. (original și fotocopie);
  5. „Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local” din care se rezulte că, la data înstrăinării vânzătorul nu figurează cu debite față de bugetul local al unității administrativ teritoriale unde a fost înregistrat mijlocul de transport (original) – în cazul în care mijlocul de transport nu este la prima înregistrare în evidențele fiscale);
  6. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  7. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  8. Fișa de înmatriculare a vehiculului (original);
  9. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

  Menționăm că, în cazul în care bunul mobil este dobândit de către un minor, declararea bunului se face de către tutore/curator/reprezentant legal (părinte), anexandu-se totodată și Dispoziția numire tutore/curator.

 • Scoaterea din evidențele fiscale a unui mijloc de transport

  Acte necesare:

  1.  Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport.
  2.  Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local – model 2016 ITL 010;
  3. Actul de înstrăinare al mijlocului de transport în fotocopie certificată în conformitate cu originalul ( act de vânzare-cumpărare; act de donație; contract de novație; factură fiscală; certificat de moștenitor; hotărâri judecătorești definitive și irevocabile legalizate sau alte înscrisuri din care să reiasă că mijlocul de transport nu mai este în proprietatea contribuabilului; certificat de distrugere de la REMAT în cazul mijloacelor de transport scoase din uz; declarație pe proprie răspundere, potrivit căreia contribuabilul nu mai este deținătorul mijlocului de transport (original);
  4. Cartea de identitate a vehiculului eliberată de R.A.R. (original și fotocopie);
  5. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  6. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  7. Fișa de înmatriculare a vehiculului (original);
  8. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
  9. C.I – cumpărător

  Menționăm că în cazul in care bunul mobil este dobandit de catre un minor, declararea bunului se face de către tutore/curator/reprezentant legal (părinte), anexându-se totodată și Dispoziția numire tutore/curator.

 • Vizarea fișei de înmatriculare, ca urmare a finalizării leasingului

  Acte necesare:

  1. „Cerere pentru vizarea fișei de înmatriculare că urmare a finalizării leasingului”- model ITL 008;
  2. Factură fiscală din care să reiasă că s-a finalizat leasingul (original și fotocopie);
  3. Cartea de identitate a vehiculului (original și fotocopie);
  4. „Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local” din care se rezulte că, la data înstrăinării vânzătorul nu figură cu debite față de bugetul local al unității administrativ teritorială unde a fost înregistrat mijlocul de transport (original sau fotocopie legalizata – în cazul în care mijlocul de transport nu este la prima înregistrare în evidențele fiscale);
  5. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  6. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  7. Fișa de înmatriculare a vehiculului (original);
  8. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
 • Schimbarea talonului

  Acte necesare:

  1. Cerere tip;
  2. Carte de identitate autovehicul (original și fotocopie);
  3. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I din care să reiasă schimbarea domiciliului fiscal (original și fotocopie);
  4. Fișa de înmatriculare a vehiculului (original).
 • Transferul unui mijloc de transport la noul domiciliu al contribuabilului

  Acte necesare:

  1. Cerere / „declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport – model 2009 ITL 027”
  2. Cartea de identitate a autovehiculului eliberată de R.A.R. (original și fotocopie);
  3. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I din care să reiasă noul domiciliu (original și fotocopie);
  4. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  5. Fișa de înmatriculare (original);
  6. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
 • Eliberarea certificatului de atestare fiscală

  Acte necesare:

  1. „Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local – model 2016 ITL 010;
  2. Actul de identitate al proprietarului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  3. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
  4. C.I./B.I/N.I.F/C.U.I împuternicit.
   În cazul în care se solicită certificatul de atestare fiscală pentru dezbaterea succesiunii:
  5. Actul de deces al persoanei pentru care se dezbate succesiunea (original și fotocopie);
  6. Acte doveditoare din care să reiasă calitatea persoanei fizice de a obține certificatul de atestare fiscală, după caz: certificat de naștere (original și fotocopie); certificat de căsătorie (original și fotocopie); actul de identitate al persoanei care solicita certificatul de atestare fiscală: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie); sentință judecătorească de divorț definitivă și irevocabilă (original și fotocopie); actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie); certificat de moștenitor/legatar; adresă notariat prin care se solicită certificate de atestare fiscală (pentru instituții;Notariat sau Judecătorie); împuternicire în original sau fotocopie.

  Menționăm că:

  • În cazul in care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul României, in conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedura fiscala,  acesta va fi reprezentat de un imputernicit;
  • Împuternicirea se depune la organul fiscal in original sau fotocopie legalizată în conformitate cu același act normativ;
  • În conformitate cu art. 159 alin. (3) din Noul Cod de Procedura Fiscală ”certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării și este valabil 30 de zile de la data emiterii .”
 • Înscrierea în evidențele fiscale a unor bunuri imobile (clădiri/terenuri)

  Acte necesare:

  1.Acte necesare înscrierii în evidențele fiscale a unor bunuri imobile(clădiri/terenuri)

  1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale/cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice – model 2016 ITL 001;
  2. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice – model 2016 ITL003;
  3. Actul de dobândire al imobilului (original și fotocopie) după caz:
   contract de vânzare-cumpărare; contract de schimb; contract de donație; certificat de moștenitor; hotărâri judecătorești (legalizate cu mențiunea definitivă și irevocabilă) sau alte înscrisuri din care să reiasă calitatea de proprietar al imobilului în cauza; proces verbal de licitație; act de adjudecare; contract de leasing; contract de fiducie; contract de concesiune/închiriere; autorizație de construire; proces verbal de recepție a lucrărilor; declarație pe proprie răspundere în cazul în care imobilul a fost construit fără autorizație de construire; act de alipire; act de dezmembrare; proces verbal de predare-primire/punere în posesie (în cazul locuințelor noi); schițe imobil/ cadastru și intabulare;
  4. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  5. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  6. NIF/CIF eliberat de Administrația Finanțelor Publice din rază administrativ teritorială a domiciliului reprezentantului;
  7. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

  În cazul clădirilor nerezidențiale, pe lângă declarația fiscală vor fi depuse :

  • – Contract de închiriere / comodat (copie);
  • – Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării care să reflecte valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referință în copie- acte din care să rezulte valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință în copie;
  • – Actul prin care se transfera dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință în copie (contract de vânzare – cumpărare, contract de donație, acte de succesiune, etc);
  • – Act de dobândire imobil în copie; actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  • – Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  • – NIF/CIF eliberat de Administrația Finanțelor Publice din raza administrativ teritorială a domiciliului reprezentantului;
  • – Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

  Pentru clădirile cu destinație mixtă, pe lângă declarația fiscală vor fi depuse :

  1. Contract de închiriere / comodat în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice (copie);
  2. Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării care să reflecte valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referință în copie/acte din care să rezulte valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință în copie/actul prin care se transfera dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință în copie (contract de vânzare – cumpărare, contract de donație, acte de succesiune, etc);
  3. Act de dobândire imobil în copie;
  4. Declarație pe proprie răspundere;
  5. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  6. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  7. NIF/CIF eliberat de Administrația Finanțelor Publice din rază administrativ teritorială a domiciliului reprezentantului;
  8. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

  Menționam că:

  • În cazul în care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul României, în conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedura fiscală, acesta va fi reprezentat de un împuternicit;
  • Împuternicirea se depune la organul fiscal în original sau fotocopie legalizata în conformitate cu același act normativ;
   Conform art. 82 din Noul Cod de Procedura Fiscală orice persoană sau entitate care este subiect într- un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal;
  • În cazul în care bunul imobil este dobândit de către un minor, declararea bunului se face de către tutore/curator/reprezentant legal (părinte).

  2. Acte necesare înscrierii în evidențele fiscale a terenurilor agricole/silvice închiriate/preluate în folosință

  1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice – model 2016 ITL 003;
  2. Actul de dobândire al terenului (original și fotocopie)
   schița terenului; plan de amplasament în zonă; adeverință prin care se face dovadă înscrierii terenului în registrul agricol și categoria de folosință a terenului eliberată de serviciul secretariat, registru agricol din cadrul primăriei comunei Roata de Jos; adeverință eliberată de primăria comunei Roata de Jos, compartiment urbanism; adeverință eliberată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;
  3. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  4. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  5. Fișă calcul (AFI);
  6. Contract de închiriere/concesiune;
  7. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

  Menționam că:

  • În cazul în care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul României, în conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedura fiscală, acesta va fi reprezentat de un împuternicit;
  • Împuternicirea se depune la organul fiscal în original sau fotocopie legalizata în conformitate cu același act normativ;
   Conform art. 82 din Noul Cod de Procedura Fiscală orice persoană sau entitate care este subiect într- un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal;
  • În cazul în care bunul imobil este dobândit de către un minor, declararea bunului se face de către tutore/curator/reprezentant legal (părinte).
 • Stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice

  Acte necesare:

  1. Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane fizice;
  2. Proces verbal de predare – primire amplasament  întocmit de catre Serviciul Administrația Domeniului Public (original si fotocopie);
  3. Contract pentru ocuparea temporară a domeniului public întocmit de catre Serviciul Administrația Domeniului Public (original si fotocopie);
  4. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
  5. Actul de identitate al împuternicitului (original si fotocopie);
  6. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
 • Scoaterea din evidențele fiscale a unui bun imobil

  Acte necesare:

  1. Cerere;
  2. Declarație tip în 30 de zile conform Articolului 461 alin. 6;
  3. Actul de înstrăinare (original și fotocopie) după caz + extras carte funciară pe anul/luna în curs. Nu mai devreme de 15 zile lucrătoare;
  4. Contract de vânzare- cumpărare sau contract de schimb; contract de donație; certificat de moștenitor; hotărâri judecătorești (legalizate cu mențiunea definitivă și irevocabilă) sau alte înscrisuri din care să reiasă că bunul imobil nu mai este în proprietatea contribuabilului; proces verbal de licitație; act de adjudecare; contract de leasing; contract de concesiune; dispoziție emisă de Primăria Comunei Roata de Jos sau unitatea deținătoare, după caz; act de dezmembrare; autorizație de demolare; proces verbal recepție pentru desființare;
  5. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  6. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  7. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată;

  Menționam că:

  • În cazul în care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul României, în conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedura fiscală, acesta va fi reprezentat de un împuternicit;
  • Împuternicirea se depune la organul fiscal în original sau fotocopie legalizata în conformitate cu același act normativ;
   Conform art. 82 din Noul Cod de Procedura Fiscală orice persoană sau entitate care este subiect într- un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal;
  • În cazul în care bunul imobil este dobândit de un către minor, scoaterea din evidențele fiscale a bunului se face de către tutore/curator/reprezentant legal (părinte).
 • Schimbarea în evidențele fiscale a numelui/domiciliului unui contribuabil

  Acte necesare:

  1. Cerere tip;
  2. Certificat de căsătorie (original și fotocopie)/sentință civilă divorț definitivă și irevocabilă;
  3. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  4. Împuternicire în original sau fotocopie;
  5. Act identitate împuternicit (original și fotocopie).
 • Scutirea de la plată a impozitelor și taxelor locale

  1. Acte necesare scutirii de la plată a impozitelor și taxelor locale asupra mijloacelor de transport, după caz:

  1. Se depune cerere pentru anul următor, în luna a -XII-a, an curent!
  2. Legitimație de veteran de război/ văduvă de veteran de război/văduvă de război;
  3. Hotărârea care atesta calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
  4. Certificat de încadrare în grad de handicap grav, accentuat sau gradul I de invaliditate;
  5. Certificat de revoluționar;
  6. Act din care să rezulte că mijlocul de transport este folosit exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
  7. Atestat de vehicul istoric emis de A.C.R.;
  8. Cartea de identitate a vehiculului, cu viză R.A.R. din care să reiasă că autovehiculul este hybrid sau acționat electric (original și fotocopie);
  9. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie).

  2. Acte necesare scutirii de la plată a impozitelor și taxelor locale asupra bunurilor imobile

  1. Cerere tip;
  2. Actul de dobândire al imobilului (original și fotocopie);
  3. Actul doveditor care atesta faptul că proprietarul este beneficiar al scutirii (original și fotocopie) după caz: legitimație de veteran de război/ văduvă de veteran de război/văduvă de război; certificat de încadrare în grad de handicap grav, accentuat sau gradul I de invaliditate; hotărârea care atesta calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; adeverință persoane prevăzute la art. 2 lit. a), c), e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007 , cu modificările și completările ulterioare.
 • Eliberarea istoricului de rol fiscal

  Acte necesare:

  1. Cerere tip;
  2. Acte doveditoare calității de a solicita istoric de rol fiscal, după caz:
   act de proprietate/certificat de moștenitor/legatar în cazul în care contribuabilul este înregistrat în evidențele fiscale; certificat de moștenitor/legatar, certificat de calitate de moștenitor/legatar în cazul în care imobilul a aparținut autorului solicitantului; testament (original și fotocopie); certificat de naștere (original și fotocopie); certificat de căsătorie (original și fotocopie);
  3. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  4. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată;
  5. Act de identitate al împuternicitului (original și fotocopie).
  6. Aceste acte pot fi solicitate de instituții : Judecătoria.
 • Clasarea amenzilor

  Acte necesare:

  1. Cerere tip;
  2. Sentință judecătorească cu mențiunea definitivă și irevocabilă (original și fotocopie).
  3. Chitanță (original și fotocopie);
  4. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  5. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  6. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată;